สายไฟทองแดงชุบดีบุก ( Tin-Plate) ที่เคลือบหุ้มฉนวนยางซิลิโคน(Silicone Rubber )ดว้ยแลว้ พนั ห่อดว้นใยไฟเบอร์กลาส
(Fiberglass Braid) เหมาะกบัการใช้งานกบัแรงดนัไฟฟ้า ไมเ่กิน 600โวลท์และอุณหภูมิไมเ่กิน 200 องศาเซลเซียส

โทรสอบถามส่วนลดที่นี่

ซือครบ 5,000บาท แถมคีม 1ตัว ยกเลิก