บทความสินค้า

ชนิดและการใช้งานของสายไฟฟ้า

1. ชนิดและมาตรฐานสายไฟฟ้าชนิดต่าง

         
สายไฟฟ้าเป็นสื่อกลางในการนำเอากำลังไฟฟ้าจากแหล่งต้นกำลังไปยังสถานที่ต่างๆ ที่ต้องการใช้ไฟฟ้า
ไปติดตั้ง ใช้งาน จะพิจารณาจากข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้
               1. ความสามารถในการนำกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด  โดยไม่ทำให้ฉนวนของสาย (insulated) ได้รับความเสียหายซึ่งสามารถดูเปรียบเทียบได้จากตารางสำเร็จรูปโดยที่ข้อกำหนดการใช้งานของสายไฟฟ้า
ขนาดต่างๆดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้า
               2. แรงดันไฟฟ้าที่สายไฟฟ้าทนได้  ส่วนใหญ่ผู้ผลิตจะพิมพ์ติดไว้ที่ผิวฉนวนด้านนอกของสายไฟฟ้า เช่น
300V.  หรือ  750V. เป็นต้น
               3. อุณหภูมิแวดล้อมขณะใช้งาน เช่น 60°C  หรือ 70°C เป็นต้น
               4. ชนิดของฉนวน  เช่น ฉนวนพีวีซี (PVC) หรือที่เรียกว่าโพลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinylchloride) 
เหมาะสำหรับการเดินสายไฟฟ้าในอาคารทั่วไป ทั้งนี้เนื่องจากพลาสติกพีวีซีมีความอ่อนตัวสามารถ
ดัดโค้งงอได้ทนต่อความร้อนเหนียวและไม่เปื่อยง่าย  ฉนวนพลาสติกอีกชนิดหนึ่ง คือ ครอสลิ่งก์
โพลีเอธทีลีน  (cross  linked  Polyethylene : XLPE) ซึ่งเป็นสายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนหนาพิเศษ  จึงสามารถรับแรงกระแทกได้มากขึ้น
               5. ลักษณะการนำไปใช้งาน  โดยพิจารณาจากลักษณะการติดตั้ง  สถานที่ใช้งานสภาพ
ความแข็งแรงของสายไฟฟ้าทั้งนี้จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับสายไฟฟ้าแต่ละชนิดด้วย
ข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับสายไฟฟ้า  ที่ควรทราบมีดังนี้
             2.2.1  สีของฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า   โค๊ดสีมาตรฐานมีดังนี้
                                สายหุ้มฉนวนแกนเดียว                         ใช้ได้ทุกสี
                                สายหุ้มฉนวน 2 แกน                            ใช้สีเทาอ่อน ดำ
                                สายหุ้มฉนวน 3 แกน                            ใช้สีเทาอ่อน ดำ แดง
                                สายหุ้มฉนวน 4 แกน                            ใช้สีเทาอ่อน ดำ แดง น้ำเงิน
                                สายหุ้มฉนวน 5 แกน                            ใช้สีเทาอ่อน ดำ แดง น้ำเงิน เหลือง
                                สำหรับสายดิน (earth)                         ใช้สายสีเขียวหรือเขียวสลับเหลือง
          2.2.2 ชนิดของสายหุ้มฉนวน  สายที่นิยมใช้ในงานติดตั้งไฟฟ้าทั่วไป  ที่ควรทราบได้แก่ สาย
VAF,VFF,VSF,THW,VCT และสาย NYY
 
 
 
1.สายไฟที่ใช้ดูตามอาคาร (Bullding Wire)
  – เป้นสายไฟฟ้าที่มีชนิดฉนวนเป็น PVC ทนอุณหภูมิได้ 70 องศา และ ตกัวนำเป็นทองแดงแรงดันไฟฟ้า 
300 V , 600 V ตามมาตรฐานของ ส.ม.อ. (TIS) เช่น สายไฟฟ้าชนิด THW,VAF,VAF-GRD
 
2. สายไฟฟ้ากำลังแรงต่ำ (Low voltage power cable)
  – สายไฟฟ้าที่มีชนิดของฉนวนเป็น PVC ทนอุณหภูมิ 70 องศา และ ตัวนำเป็นทองแดง เช่น สายไฟฟ้า
NYY, NYY-N, NYY-GRD 
  – สายไฟฟ้าที่มีชนิดของฉนวนเป็น PE ทนอุณหภูมิได้ 90 องสา และ ตัวนำเป็นทองแดง เช่น สายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้า
0.6/1 KV-CV/XLPE
 
3. สายไฟฟ้ากำลังแรงดันขนาดกลาง (Medlum voltage power cable)
  –  สายไฟฟ้าที่มีขานดฉนวนเป็น PE ทนอุณหภูมิได้ 90 องศา และ ตัวนำเป็นทองแดง เช่น สายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้า ตั้งแต่
1.8/3(3.6) KV-CV/XLPE , 3.6/6(7.2) KV-CV/XLPE , 6/10(12) KV-CV/XLPE เป็นต้น
 
4. สายไฟฟ้ากำลังแรงดันสูง (HIGH VOLTAGE POWER CABLE)
  – สายไฟฟ้าที่ขนาดชนิดฉนวนเป็น PE ทนอุณหภูมิได้ 90 องศา และ ตัวนำเป็นทองแดง เช่น สายไฟฟ้าที่แรงดันไฟฟ้าตั้งแต่
12/20(24) KV-CV/XLPE,18/30(36) KV-CV/XLPE, 69KV-CV/XLPE (Copper wire screened) / XLPE และ 
115 KV-CE (Copper wire screened) / XLPE เป็นต้น
 
5. สายไฟฟ้าควบคุม (Control Cable)
  – สายไฟฟ้าชนิดแรงดันต่ำตามมาตรฐาน ที่ใช้งานในด้านควบคุมของระบบ ขนาดแรงดัน 600 V-CVV หรือ 0.6/1 KV-CVV
ซึ่งทนอุณหภูมิได้ 70 องศา และ ตัวนำเป็นทองแดงคือสายไฟฟ้าชนิด CVV-F
 
6. สายไฟฟ้าชนิดอ่อน (FLEXBLE WIRE)
  – เป็นสายแรงดันต่ำ ขนาดแรงดัน 750 V ชนิดของฉนวนเป็น PVC ทนอุณหภูมิได้ 70 องศา และ ตัวนำเป็นทองแดง
เส้นอ่อนเหมาะสำหรับงานที่ต้องขับเคลื่อนไปมา เช่น สายไฟฟ้าชนิด VCT, VCT-GRD
 
7. สายไฟฟ้ามี่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า
  – สายไฟฟ้าชนิดแรงดันต่ำ โดยมีอุณหภูมิที่ฉนวนทนได้ 60 องศา , 70 องศา , 90 องศา
105 องศา เป็นสายไฟฟ้าที่ใช้กับตู้เย็น , ทีวี , เตารีด , แอร์ เป็นต้น เช่นสายไฟฟ้าชนิด VFF , VTF , VSF
 
8. สายโทรศัพท์
  – สายโทรศัพท์ภายในอาคาร เช่น สายชนิด TIEV , TPEV
  – สายโทนศัพท์ภายนอกอาคาร เช่น สายชนิด AP , AP-FIG-8 , AP-FSF
 
9. สายชนิดใยแก้ว (Flber Optlc)
 
10.สายไฟฟ้าชนิดพิเศษ
  – สายไฟฟ้าที่มีเกราะป้องกันการกระแทกอย่างหนัก เช่น สายไฟฟ้าชนิด SWA (STEEL WIRES ARMOR) 
AWA (ALUMNUM WIRES ARMOR), CWA (COPPER WIRES ARMOR)
  – สายไฟฟ้าชนิดที่มีตะกั่วคั่นอีกชั้น เพื่อป้องกันการซึมของน้ำ และ น้ำมัน
  – สายไฟฟ้าชนิดที่กันหนูและปลวก กัดแทะ (Antl Rodent  , Anti Temite)
  – สายไฟฟ้าชนิดทนวงไฟ , ทนไฟ , มีควันน้อย , ไมมีพิษ (FLAME RETARDANT , FIRE RETARDANT , LOW SMCKE FREE HALOGEN)
  – สายไฟฟ้าชนิดตัวนำเป็นอลูมิเนียม มีทั้งชนิดสายเปลือยและสายที่มีฉนวนหุ้ม เช่น AAC , ACSR , THW-A , SAC เป็นต้น
 
 

การใช้งานของสายไฟฟ้า


                สายไฟฟ้าที่ผลิตตามมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.11-2531
ได้กำหนดชนิดของสายไฟฟ้าและลักษณะการติดตั้งไว้ดังตรารางที่ 2.1 ขนาดกระแสและรูปแบบการติดตั้ง
แสดงดังรูปที่ 2.2  และตารางที่ 2.3

ตารางที่ 2.1   ข้อกำหนดการใช้งานของสายไฟฟ้าที่ผลิตตาม  มอก. 11-2531 อุณหภูมิขณะใช้งาน
70 องศาเซลเซียส  

สายไฟฟ้าตาม มอก. 11-2531 ตารางที่

แรงดันใช้งาน
(V)

สถานที่ใช้งาน

ลักษณะการติดตั้ง

1

(IV)

300

ใช้ในสถานที่แห้ง
และสถานที่เปียก

– เดินลอยต้องยึดด้วยวัสดุฉนวน
– เดินในท่อหรือช่องเดินสาย
ในสถานที่แห้ง
– ห้ามร้อยท่อฝังดิน หรือฝังดินโดยตรง

2

(VAF)

300

ใช้ในสถานที่แห้ง
และสถานที่เปียก

สายกลม
– เดินลอย
– เดินเกาะผนัง
– เดินซ่อน(conceal)ในผนัง
– เดินในท่อหรือช่องเดินสาย
– เดินร้อยท่อ (conduit) ฝังดินได้
แต่ต้องป้องกัน
ไม่ให้น้ำเข้าภายในท่อและป้องกัน
ไม่ให้สายมีโอกาส
แช่น้ำ
– ห้มฝังดินโดยตรง
สายแบน
– เดินเกาะผนัง
– เดินซ่อนในผนัง
– ห้ามผังดินโดยตรง
– เดินฝังในผนังปูนฉาบ

3

(VVR)

300

ใช้ในสถานที่แห้ง
และสถานที่เปียก

– ใช้งานได้ทั่วไป
– ห้ามฝังดินโดยตรง

4

(THW)

750

ใช้ในสถานที่แห้ง
และสถานที่เปียก

– เดินลอยต้องยึดด้วยวัสดุฉนวน
– เดินในท่อหรือช่องเดินสาย
ในสถานที่แห้ง
– ห้ามฝังดินโดยตรง
– ร้อยท่อฝังดินได้ แต่ต้องป้องกัน
ไม่ให้น้ำเข้าไปในท่อ
และป้องกันไม่ให้สายมีโอกาสแช่น้ำ

5

(VVF)

750

ใช้ในสถานที่แห้ง
และสถานที่เปียก

สายกลม
– เดินลอย
– เดินเกาะผนัง
– เดินฝังในผนังปูนฉาบ
– เดินซ่อนในผนัง
– เดินในท่อหรือช่องเดินสาย
– เดินร้อยท่อ ฝังดินได้ แต่ต้องป้องกัน
ไม่ให้น้ำเข้าภายในท่อและป้องกัน
ไม่ให้สายมีโอกาสแช่น้ำ
สายแบน
– เดินเกาะผนัง
– เดินซ่อนในผนัง
– ห้ามฝังดินโดยตรง
– เดินฝันในผนังปูนฉาบ

6

(NYY)

750

ใช้ในสถานที่แห้ง
และสถานที่เปียก

– ใช้งานได้ทั่วไป
– ฝังดินโดยตรง

7

(NYY)

750

ใช้ในสถานที่แห้ง
และสถานที่เปียก

– ใช้งานได้ทั่วไป
– ฝังดินโดยตรง

8

(NYY-N)

750

ใช้ในสถานที่แห้ง
และสถานที่เปียก

– ใช้งานได้ทั่วไป
– ฝังดินโดยตรง

9

(VAF-G)

750

ใช้ในสถานที่แห้ง
และสถานที่เปียก

– ใช้ต่อเข้าเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า
และเครื่องใช้ไฟฟ้า

10

(VFF)

300

ใช้ในสถานที่แห้ง
และสถานที่เปียก

– ใช้ต่อเข้าเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า
ชนิดหยิบยกได้และใช้
ต่อเข้าดวงโคม

11

(VAF-G)

300

ใช้ในสถานที่แห้ง
และสถานที่เปียก

– เดินเกาะผนัง
– เดินซ่อนในผนัง
– เดินฝังในผนังปูนฉาบ
– ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง

12

(VVR-G)

300

ใช้ในสถานที่แห้ง
และสถานที่เปียก

– ใช้งานได้ทั่วไป
– ห้ามฝังดินโดยตรง

13

(VVF-G)

750

ใช้ในสถานที่แห้ง
และสถานที่เปียก

– เดินเกาะผนัง
– เดินซ่อนในผนัง
– เดินฝังในผนังปูนฉาบ
– ห้ามฝังดินโดยตรง

14

(NYY-G)

750

ใช้ในสถานที่แห้ง
และสถานที่เปียก

– ใช้งานได้ทั่วไป
– ฝังดินโดยตรง

15

(VCT-G)

750

ใช้ในสถานที่แห้ง
และสถานที่เปียก

– ใช้ต่อเข้าเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า
และเครื่องใช้ไฟฟ้า

16

(VFF-G)

300

ใช้ในสถานที่แห้ง
และสถานที่เปียก

– ใช้ต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหยิบ
ยกได้และต่อเข้าดวงโคม

ตารางที่ 2.2  ขนาดกระแสไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวน  พีวีซี  ตาม มอก. 11-2534  อุณหภูมิตัวนำ
70 องศาเซลเซียส ขนาดแรงดัน 300 หรือ 750  โวลต์  อุณหภูมิโดยรอบ 40 องศาเซลเซียส
(สำหรับวิธีการเดินสาย ก-ค)  และ 30 องศาเซลเซียส (สำหรับวิธีการ เดินสาย ง และ จ)

ขนาดสาย(ตร.มม.)

ขนาดกระแส (แอมแปร์)

วิธีการเดินสาย

ท่อ
โลหะ

ท่อ
อโลหะ

ท่อ
โลหะ

ท่อ
อโลหะ

0.5

9

8

8

7

10

9

1

14

11

11

10

15

13

21

1.5

17

15

14

13

18

16

26

2.5

23

20

18

17

24

21

34

4

31

27

24

23

32

28

45

6

42

35

31

30

42

36

56

10

60

50

43

42

58

50

75

16

81

66

56

54

77

65

97

25

111

89

77

74

103

87

125

35

137

110

95

91

126

105

150

50

169

119

114

156

129

177

70

217

148

141

195

160

216

95

271

187

180

242

200

259

120

316

214

205

279

228

294

150

364

251

236

322

259

330

185

424

287

269

370

296

372

240

509

344

329

440

352

431

300

592

400

373

508

400

487

400

696

474

416

599

455

552

500

818

514

469

684

516

623

ตารางที่ 2.3 ชนิดของตัวนำและรูปแบบการติดตั้ง

 
วิธีการ
เดินสาย

รูปแบบการติดตั้ง

ชนิดของตัวนำและรูปแบบการติดตั้ง

 
 • สายแกนเดียวหุ้มฉนวนเดินในอากาศ

 
 • สายแบบหุ้มฉนวนมีเปลือกเดินเกาะผนัง

 
 • สายแกนเดียวหุ้มฉนวนไม่เกิน 3 เส้น หรือสายหุ้มฉนวนมีเปลือกไม่กิน 3 แกน
  เดินในท่อในอากาศ  ในท่อฝังในผนังปูนฉาบ  หรือในท่อฝ้าเพดาน

 
 • สายแกนเดียวหุ้มฉนวนไม่เกิน 3 เส้น  หรือสายหุ้มฉนวนมีเปลือกไม่เกิน 3 แกน
  เดินในท่อฝังดิน

 
 • สายแกนเดียวหุ้มฉนวนมีเปลือกไม่เกิน 3 เส้น หรือสายหุ้มฉนวนมีเปลือกไม่เกิน 3 แกน
  ฝังดินโดยตรง


ตารางที่ 2.4  ค่าตัวคูณคงที่เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง   (สูงหรือต่ำกว่า  ตารางที่ 2.2)

อุณหภูมิโดยรอบ
(องศาเซลเซียส)

ตัวคูณ

วิธีเดินสาย ก-ค

วิธีเดินสาย ง และ จ

21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-601.08
1
0.91
0.82
0.71
0.58

1.06
1
0.94
0.87
0.79
0.71

สายไฟฟ้า

สายไฟฟ้า

มีหน้าที่สำหรับนำพลังงานไฟฟ้า จากแหล่งจ่ายไฟ ไปยัง บริภัณฑ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ดังนั้นการเลือกใช้สายไฟฟ้า ควรพิจารณาหลายประการ เข่น ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่ตั้ง ความสามารถในการนำกระแสของตัวนำ ขนาดแรงดัน ความสามารถทนต่อความร้อนที่เกิดขึ้นทั้งในขณะที่ใข้งานปกติ และ ขณะเกิดการลัดวงจร โดยสายไฟฟ้าแรงดันต่ำเป็นสายไฟฟ้าที่ใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1000V มีลักษณะเป็นสายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน โดยตัวนำจะนิยมใช้ทองแดงและอลูมิเนียม โดยจะมีลักษณะตีเกลียว ส่วนวัสดุที่นิยมทำที่หุ้มฉนวนสายไฟฟ้าแรงดันต่ำ ได้แก่ Polyvinyl Chloride (PVC) และ Cross-linked Polyethylene (XLPE)

มาตราฐานสายไฟฟ้า

สายไฟฟ้า มอก.11-2553 ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการปรับรุงมาตราฐานสายไฟฟ้าใหม่ เป็น มอก. 11-2553 เนื่องจาก ประเทศไทยได้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าตามมาตราฐาน IEC มากขึ้น ดังนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมได้ปรับปรุงมาตรฐานสายไฟฟ้าใหม่ตามมาตราฐาน IEC60227 โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2556

ข้อกำหนดทั่วไปของสายไฟฟ้า

1. สายไฟฟ้าที่หุ้มฉนวนด้วยโพลีไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลด์

2. สีของสายไฟฟ้า
•สายไฟฟ้าแกนเดียว ไม่กำหนด
•สายไฟฟ้า2แกน สีฟ้าและสีน้ำตาล

•สายไฟฟ้า3แกน สีเขียวแถบเหลือง ฟ้า น้ำตาล หรือ สีน้ำตาล ดำ เทา

•สายไฟฟ้า4แกน สีเขียวแถบเหลือง, น้ำตาล, ดำ, เทา หรือ สีฟ้า น้ำตาล ดำ เทา

•สายไฟฟ้า5แกน สีเขียวแถบเหลือง, ฟ้า, น้ำตาล, ดำ, เทา หรือ สีฟ้า น้ำตาล ดำ เทา ดำ

3. ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย
•สายไฟฟ้าสีเขียวแถบเหลือง = สายดิน
•สายไฟฟ้าสีฟ้า = สายNeutral
•สายไฟฟ้าสีน้ำตาล = สายเฟส1(A)
•สายไฟฟ้าสีดำ = สายเฟส2(B)
•สายไฟฟ้าสีเทา = สายเฟส3(C)

แบตเตอรี่

แบตเตอรี่

แบตเตอรี่
อุปกรณ์ให้พลังงานสำหรับไฟฉาย โทรศัพท์ รถยนต์ เป็นต้น ภายในประกอบด้วยกลุ่มของเซลล์ไฟฟ้าตั้งแต่ ๒ เซลล์ขึ้นไป ซึ่งต่อรวมกันอยู่แบบอนุกรม แบบขนาน หรือทั้งสองแบบ ซึ่งแต่ละเซลล์ไฟฟ้าสามารถแปลงพลังงานเคมีให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้
consumer unit

ตู้คอนซูเมอร์ยูนิท ลดราคาพิเศษ

ปัจจุบันมี 2 รุ่น คือ รุ่น Classic และรุ่น Classic Plus มีความแตกต่างกันที่โฮลติ้งจะเป็นแบบเหล็กและแบบพลาสติก รุ่น Classic Plus ถูกออกแบบมาอย่างดีสำหรับติดตั้งในบ้านหรือคอนโดมิเนียม ด้วยพื้นที่จำกัดของคอนโดมิเนียมทำให้ไม่สามารถซ่อนตู้คอนซูมเมอร์ยูนิทไว้ได้ จึงต้องมีการออกแบบให้ทันสมัยเข้ากับสภาพแวดล้อม โดยทั่วไปมีทั้งแบบ Single bus และ Split bus ได้ทันที นอกจากนั้นคุณยังสามารถดาวน์โหลดแคตตาล็อคที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย หรือสนใจสินค้าอื่นๆ เพียงไปที่แหล่งรวมเบรกเกอร์ Schneider จะพบกับข้อมูลสินค้ามากมายไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอน และคุณสามารถดูและดาว์นโหลดแคตตาล็อกและราคาตั้ง Price List อัพเดตล่าสุด!! ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิท (Consumer Unit) ทุกรุ่น และสินค้าอื่นๆ ของ Schneider Electric  ที่เรารวบรวมไว้ในทีเดียว

ถ้าคุณมีคำถาม ติดต่อทีมงาน Technical Engineer ของเราได้ทันที!

ถ้าคุณต้องการ “ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิทของแบรนด์อื่นๆ” สามารถคลิ๊กที่ลิงค์ของเราได้เลย

สายไฟ

ประเภทของสายไฟ

การแบ่งประเภทของสายไฟ จะถูกจำแนกออกเป็น 2 ประเภทตามแรงดันไฟ คือ สายสำหรับไฟแรงดันต่ำ และ สำหรับไฟแรงดันสูง ซึ่งสายไฟที่ใช้ตามอาคารบ้านเรือนซึ่งจัดเป็นสายไฟแรงดันต่ำ ซึ่งเป็นประเภทสายไฟที่เราจะพูดถึงในบทความนี้ ในประเทศไทยเรานั้น สายไฟแรงดันต่ำจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.11-2531 หรือ TIS-11-2531 ตามมาตรฐานแล้วสายไฟแรงดันต่ำจะมีหลายขนาด (พื้นที่หน้าตัด) ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งจะทนแรงดันไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 300 โวลต์ ถึง 750 โวลต์ สายไฟตามมาตรฐาน มอก.11-2531 จะแบ่งเป็นประเภทตามขนาด ความทนแรงดันไฟและการใช้งาน ได้ดังนี้

1. IV ( สายไฟ ไอวี ) สายไฟประเภทนี้มีลักษณะเป็นสายเดียวหรือแกนเดี่ยวชนิดทน แรงดันไฟ 300 โวลต์ ใช้เป็นสายเดินเข้าอาคารสำหรับที่พักอาศัยที่ใช้ ระบบ 1 เฟส และห้ามใช้กับ ระบบ 3 เฟส ที่มีแรงดัน 380 โวลต์ การใช้งาน ถ้าเดินสายลอยต้องยึดด้วยวัสดุฉนวน หรือ เดินในช่องเดินสายสายในสถานที่แห้ง แต่ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง

 

2. VAF ( สายไฟ วีเอเอฟ ) สายไฟประเภทนี้สามารถทนแรงดันได้ 300 โวลต์ มีทั้งประเภทที่เป็นสายเดี่ยวสายคู่และที่มีสายดินอยู่ด้วย ถ้าเป็นสายเดี่ยวจะมีลักษณะเป็นสายกลมและถ้าเป็นประเภท 2 แกนหรือ 3 แกนจะเป็นสายแบน ตัวนำนอกจากจะมีฉนวนหุ้มแล้วยังมีเปลือกหุ้มอีกชั้นหนึ่งสายคู่จะนิยมเดิน ตามฝาผนังด้วยเข็มขัดรัดสาย (Clip) หรือเดินในช่องเดินสาย แต่ห้ามเดินฝังดินโดยตรง การจะเดินสายประเภทนี้ใต้ดินจะต้องเดินในท่อฝังดินที่ปีกานป้องกันน้ำซึม เข้าท่อ ใช้ในบ้านอยู่อาศัยทั่วไปสายชนิดนี้ห้ามใช้ในวงจร 3 เฟสที่มีแรงดัน 380 โวลต์เช่นกัน ( ในระบบ3เฟสแต่แยกไปใช้งานเป็นแบบ1 เฟสแรงดัน 220 โวลต์จะใช้ได้ )

สายไฟ VAF,สายไฟ vaf 3x2.5 ราคา,สายไฟ vaf 2x2.5/1.5 ราคา,สายไฟ vaf-g คือ,ราคาสายไฟ vaf 2x4,สายไฟ vaf 2x2.5 ทนกระแส,ราคาสายไฟ vaf 2x4 เมตรละ,สายไฟ vafราคาถูก
สายไฟ VAF
สายไฟ VAF-G
สายไฟ VAF-G

3. THW ( สายไฟ เอชดับเบิลยู ) เป็น สายไฟฟ้าที่สามารถทนแรงดันได้ 750โวลต์ มีลักษณะเป็นสายเดี่ยวนิยมใช้กันอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะใน โรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากใช้ในวงจรไฟฟ้าสามเฟสปกติ แกนของสายประเภทนี้มีตัวนำทองแดงจะมีหลายสายร้อยเป็นสายใหญ่หนึ่งแกน การใช้งานคือใช้เดินลอยด้วยตัวยึดทำจากวัสดุฉนวน เดินในช่องเดินสาย หรือเดินในท่อฝังดินที่มีการป้องกันน้ำซึมเข้าสู่ท่อ แต่ห้ามฝังดินโดยตรง

 ราคาสายไฟ thw yazaki,ราคาสายไฟ thw 16,สายไฟ thw คือ,ราคาสายไฟ thw บางกอก,ราคาสายไฟ thw ม้วนละ,ราคาสายไฟ thw 50,สายไฟ thw 2.5 ราคา
สายไฟ THW

4. NYY ( สายไฟ เอ็นวายวาย ) มี ทั้งประเภทแกนเดียวและหลายแกนสายหลายแกนก็จะมีลักษณะเป็นสายกลมเช่นกันสายชนิดนี้ทนแรงดัน 750โวลต์นิยมใช้อย่างกว้างขวางเช่นกันเนื่องจากถูกออกแบบให้มีความคงทนต่อ สภาพแวดล้อมเพราะมีเปลือกหุ้มอีกชั้นหนึ่งบางสำหรับสายเอ็นวายวายประเภท สายเดี่ยว สายประเภท นี้จะมีฉนวนหุ้มแกนหนึ่งชั้นและมีเปลือกเพียงชั้นเดียวทำหน้าที่ ป้องกันความเสียหายทางกาย สำหรับสายเอ็นวายวายที่มีหลายแกนขึ้นไปอาจจะถูกเรียกว่าสายฉนวน 3 ชั้น ความจริงแล้วสายประเภทนี้มีฉนวนชั้นเดียวอีกสองชั้นที่เหลือเป็นเปลือกชั้นใน ทำหน้าที่เป็นแบบ (Form) ให้สายแต่ละแกนร้อยเกลียวเข้าด้วยกันจนมีลักษณะกลม และมีเปลือกนอกหุ้มแล้วอีกชั้นหนึ่งทำหน้าที่ป้องกันความเสียหายทางกายภาพ สายเอ็นวายวายหลายแกนจะมีชนิด 2 แกนและ 4 แกนซึ่งแล้วแต่ความต้องการใช้งาน สายประเภท นี้จะมีเปลือกสองชั้นดังกล่าวแล้วข้างต้น สายเอ็นวายวายชนิด 4 แกนมีสายนิวทรัลรวมอยู่ด้วยเรียกว่าเป็นสายเอ็นวายวาย-เอ็น (NYY-N) คือมีสายไฟอยู่3เส้นและมีสายนิวทรัลอีกหนึ่งเส้นมีขนาดพื้นที่หน้าตัดประมาณ ครึ่งหนึ่งของสายเส้นไฟจึงเหมาะที่จะใช้ในวงจร 3 เฟส4สาย อีกประเภทหนึ่งคือสายชนิดเอ็นวายวาย-กราวด์ (NYY-G) คือเป็นสายชนิด 2แกน 3แกน และ4แกนที่มีสายดิน (Groud) รวมอยู่ด้วยอีกหนึ่งเส้นจึงเหมาะที่จะใช้ต่อเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องต่อลง ดิน สายเอ็นวายๆทุกชนิดสามารถเดินใต้ดินได้โดยตรงเพราะมีเปลือกชั้นอกทำให้ทนต่อ สภาพแวดล้อม

ราคาสายไฟ nyy yazaki,ราคาสายไฟ nyy บางกอก,ราคาสายไฟ nyy 2x16,ราคาสายไฟ nyy 4x16,ขนาดสายไฟ nyy,สายไฟ nyy 3x10,ราคาสายไฟ nyy 2x25
สายไฟ NYY
สายไฟ NYY IEC 10
สายไฟ NYY IEC 10

5. VCT ( สายไฟ วีซีที ) เป็นสายกลมมีทั้ง1แกน 2 แกน 3 แกนและ 4 แกน สามารถทนแรงดันได้ 750 โวลต์มีฉนวนและเปลือกเช่นกันกับสายเอ็นวายวาย มีข้อพิเศษกว่าก็คือตัวนำจะประกอบด้วยทองแดงฝอยเส้นเล็กๆร้อยรวมกันเป็น หนึ่งแกน ทำให้มีข้อดีคืออ่อนตัวและทนต่อสภาพการสั่นสะเทือนได้ดี เหมาะที่จะใช้เป็นสายเดินเข้าเครื่องจักรที่มีการสั่นสะเทือนขณะใช้งานสาย ชนิดนี้ใช้งานได้ทั่วไปเหมือนสายชนิดเอ็นวายวาย นอกจากนี้ยังมีสายวีซีทีเป็นชนิดวีซีที-กราวด์ (VCT-G) ซึ่งมี2 แกน 3 แกน และ 4 แกน และมีสายดินเดินรวมไปด้วยอีกเส้นหนึ่งเพื่อให้เหมาะสำหรับใช้กับเครื่อง อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ต้องต่อลงดิน สายวีซีทีสามารถเดินแบบฝังดินโดยตรงได้

สายไฟ VCT
สายไฟ VCT
สายไฟ vct คือ,ราคาสายไฟ vct yazaki,สายไฟ vct ราคา,ขนาดสายไฟ vct,สายไฟ vct-g yazaki,สายไฟ vct ราคาถูก,สายไฟ vct 3x2.5 ราคา,ตาราง สาย vct download
สายไฟ VCT-G

โทรสอบถามส่วนลดที่นี่

ซือครบ 5,000บาท แถมคีม 1ตัว ยกเลิก